Global oppvarming og bærekraftig utvikling

 

En av de største utfordringene i 2021 er global oppvarming. Det går ut på at gjennomsnittstemperaturen på jordkloden har økt de siste årene og tiårene, og dette får ulike konsekvenser for både jordkloden, menneskene og dyrene som lever her. En av konsekvensene er at isen smelter. Dette får følgekonsekvenser i form av oversvømmelser på steder i verden som ligger like ved havet, på grunn av at vannstanden øker. Issmeltingen har også en annen konsekvens. Ironisk nok fører det til mer tørke og mindre tilgang på vann andre steder i verden, noe som allerede er et utbredt problem enkelte steder. I denne artikkelen ser vi nærmere på både følgene av og årsakene til global oppvarming.

Menneskeskapte klimautfordringer?

En debatt som har pågått i lengre tid er hvorvidt klimautfordringene vi møter i dag er menneskeskapte. Dette finnes det ulike meninger om, men etter hvert har det blitt mer og mer akseptert å tenke at det skyldes nettopp oss mennesker og vårt utslipp av miljøfarlige klimagasser som karbondioksid. Statistikk fra tusenvis av år før oss viser at det er noe unaturlig på gang, og at man ikke kan skylde på annet enn at vi forurenser for mye. Organisasjonen FN har utarbeidet klimamål for fremtiden som sier at vi skal forsøke å minske menneskeskapte utslipp av klimagasser, og på den måten få bukt med de klimautfordringene som finnes. Dette gjøres blant annet gjennom å reise mindre og ved å ha et økt fokus på fornybare energikilder.

Fornybare energikilder

Det vil altså bli satset mer på fornybare energikilder i fremtiden. Fornybare energikilder kan blant annet være solenergi, vindenergi og vannenergi. Disse energikildene kan, som navnet tilsier, brukes om igjen, og er mye bedre for miljøet enn ikke-fornybare energikilder som for eksempel kull, gass og olje. Disse energikildene og bruken av dem har nok mye av skylden for de klimautfordringene verden møter den dag i dag.