Utvinning av biogass

 

Biogass blir produsert når organisk materiale brytes ned. Det finnes flere naturlige kilder til biogass, som myrer og gjødselhauger. Gassen fra naturlige kilder har ikke vært utnyttet, og dersom man skal gjøre seg nytte av biogassen, må produksjonen foregå i lukkede anlegg, slik at gassen ikke slipper ut.

 

Det finnes flere typer biogass. Gassen kan brukes til oppvarming, og når den transporteres i rør kan den sendes over lange avstander. Biogassen kan også renses for CO2 og komprimeres slik at den kan brukes til drivstoff. Produksjon av biogass kan redusere utslippene av metan, som er en veldig skadelig klimagass.

 

Når gjødsel og slam brytes ned på vanlig måte, blir metanet sluppet rett ut i luften. Når det lages biogass, skjer nedbrytingen i lukkede anlegg, der gassen ikke slipper ut. Dermed kan man kontrollere utslippene bedre. Søppelet og slammet brytes ned av bakterier, som produserer gass når de spiser avfallet. Gassen blir samlet opp i det lukkede anlegget, og lagret eller videresendt gjennom rørsystemer eller tankbiler.

Crane waste plant

 

Biogassen lages ved anaerob forråtning, og den kan lages både i små og store anlegg. Under prosessen blir alle skadelige bakterier fjernet fra slammet og matavfallet, derfor kan restproduktene etter produksjonen trygt brukes som gjødsel. Dette er også viktig, for kloakkslam og gjødsel inneholder store mengder fosfor, og fosfor er en knapp ressurs i verden – derfor er det viktig å bruke fosforet flere ganger.

 

Siden biogass produseres av fornybare kilder kan man lage ubegrensede mengder av biogass. Kildene som brukes er gjødsel, kloakkslam, søppel og planteavfall. Naturgass brukes allerede i mange land, og dersom biogassen behandles riktig, kan den erstatte mye av naturgassen som brukes i dag. Den kan også distribueres på samme måte som naturgass.

 

Det finnes flere biogassfabrikker i Norge allerede, som Mekjarvik på Nord-Jæren og Ecopro i Verdal. Anlegget på Mekjarvik bruker kloakkslam til produksjonen, mens Ecopro benytter matavfall fra husholdninger i 51 kommuner. Flere biogassfabrikker er planlagt, og dette kan bli en løsning på søppelproblemene flere steder i landet. Ettersom biogass lages av avfallsprodukter, bidrar produksjonen både til reduksjoner i klimagassutslipp og reduksjon av søppelmengden, så man oppnår to fordeler i ett.